Ga verder naar de inhoud

Privacybeleid

Miss Miyagi hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens en het respect voor jouw privacy.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over de gegevens die we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Wij houden in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Dit brengt in ieder geval met zich mee:

 • Je persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring.
 • De verwerking van je persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • We vragen altijd om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens.
 • We nemen de passende technische en organisatorische maatregelen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • We geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • We brengen je op de hoogte van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens en we respecteren deze.

Als bedrijf zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:
Miss Miyagi
Sluistraat 79
3000 Leuven

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

 • De interesse in onze projecten
 • Het beantwoorden en opvolgen van adviesvragen
 • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen
 • Afhandelen van aankopen en beheer van klanten
 • Samenwerking en partnerships
 • Het bekomen van subsidiëring door de overheid
 • Public relations en direct marketing

Welke gegevens verwerken we?

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de onderstaande persoonsgegevens van jou vragen, opslaan, verzamelen en verwerken. We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

 • Deelnemers aan de procedures en projecten van Miss Miyagi en adviesvragers: naam, voornaam, telefoonnummer, e-mailadres, eventueel aanvullende gegevens indien relevant.
 • Abonnees op nieuwsbrieven: naam, voornaam, e-mailadres, datum registratie, open- en doorklikgedrag van de verzonden nieuwsbrieven, eventuele aanvullende gegevens indien relevant (vb. postcode/gemeente).
 • Klanten, partners en professionele contacten: naam, voornaam, telefoonnummer, e-mailadres, hoedanigheid (functie, organisatie e.d.), eventueel aanvullende gegevens indien relevant (vb. facturatiegegevens).

Verwerking van foto's en video's (beelden)

Miss Miyagi respecteert naast de privacywetgeving ook de wetgeving aangaande het portretrecht (recht op afbeelding).
We vragen altijd jouw uitdrukkelijke toestemming wanneer we een gerichte foto van jou nemen of publiceren. Met een gerichte foto bedoelen wij een beeld waarop jij het hoofdonderwerp bent. De wet voorziet een aantal gevallen waarvoor we jouw uitdrukkelijke toestemming niet nodig hebben voor het nemen en publiceren van beelden:

 • Beelden op een publieke plaats als een persoon zich in de openbaarheid begeeft, en deze persoon niet het hoofdonderwerp vormt van de afbeelding.
 • Toevallige personen op een publieke plaats.
 • Personen in een menigte.
 • Publieke personen.

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internet omgeving (o.a. webhosting, bestandsdeling)
 • Het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, software)
 • Het verzorgen, beheren en verspreiden van nieuwsbrieven en uitnodigingen
 • Het beheren van financiële gegevens (bank- en boekhoudtoepassing)
 • Projectgebonden samenwerkingsverbanden en partnerships
 • Projectgebonden toepassingen

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier toestemming voor geeft. Je hebt het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Wat met een overdracht buiten Europa?

Miss Miyagi streeft er naar alle gegevens te verwerken binnen de EU. Toch kunnen er gegevensverwerking en/of overdracht zijn naar landen buiten de Europese Unie indien dit noodzakelijk is voor de verwerking. De wet bepaalt dat persoonsgegevens alleen mogen worden doorgegeven aan landen die eenzelfde passend beschermingsniveau waarborgen en waar dezelfde of gelijkaardige bepalingen van de Privacywet worden nageleefd. Het land, de duur van de overdracht en de opslag, de aard van de gegevens en de precieze doeleinden zijn criteria die geval per geval onderzocht moeten worden.

Miss Miyagi garandeert dat geen overdracht naar derde landen voor gegevensverwerking of opslag plaats heeft zonder dat de nodige maatregelen werden genomen om te voldoen aan de beschermingsvereisten uit de Europese Privacywet. Deze overdracht zal slechts plaatsvinden op basis van één van de gronden vermeld in de paragraaf "Verstrekking aan derden".

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Miss Miyagi bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

We hanteren de volgende bewaartermijnen:

 • Deelnemers aan procedures en activiteiten: 10 jaar bewaartermijn.
 • Adviesvragers: 10 jaar bewaartermijn.
 • Abonnees op nieuwsbrieven: bewaartermijn tot maximum 1 jaar na uitschrijfdatum.
 • Klanten, partners en professionele contacten: 10 jaar bewaartermijn.

Na deze bewaartermijnen, kan er een verdere verwerking gebeuren met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden. Dit wordt niet beschouwd als onverenigbaar met de aanvankelijke doeleinden.

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens Miss Miyagi van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is.
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Jouw rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van jou ontvangen hebben. Bovenaan deze privacyverklaring staat hoe je contact met ons kan opnemen. Te herbestemmen zal je vraag altijd zo snel mogelijk behandelen.

Al onze uitgestuurde nieuwsbrieven hebben een uitschrijflink en bieden de mogelijkheid jouw gegevens aan te passen.

Je kan altijd bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Je hebt het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij.

Aangezien het voor Miss Miyagi onmogelijk is continu op de hoogte te zijn van iedere verandering of fout in de persoonsgegevens, vragen we jou onnauwkeurigheden en onvolledigheden te melden. Abonnees op onze nieuwbrieven kunnen zelf de nodige aanpassingen doen binnen de gebruikersregistratie.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen via ... Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy-commissie. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. Je vindt de contactgegevens op www.privacycommission.be/nl.

Wijziging privacyverklaring

Miss Miyagi kan deze privacyverklaring altijd wijzigen. Eventuele wijzigingen kondigen we aan op www.teherbestemmmen.be. De laatste wijziging gebeurde op 4 oktober 2021. Oudere versies zullen in ons archief worden opgeslagen. Stuur ons een e-mail info@missmiyagi.eu als je deze wil raadplegen.